Eindgebruikerslicentie voor
MijnKassabon B.V.

25 mei 2018
 1. Scope van de licentie
  1. MijnKassabon B.V. verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van MijnKassabon (“u”) een gebruiksrecht voor deze App.
  2. Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
  3. Het doel van de App is het leveren van een dienst met betrekking tot lifestyle, winkelen en persoonlijke financiën het staat gebruikers uiteraard vrij om MijnKassabon te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.

  4. Het is niet toegestaan om:
   • de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
   • de App in kopie te geven aan derden;
   • de App in sub licentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
   • wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
   • aanduidingen van MijnKassabon B.V. als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
  5. U mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.
  6. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken.
  7. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken.
  8. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.
 2. Intellectuele eigendom
  1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij MijnKassabon B.V.. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
  2. De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen u een gebruiksrecht onder de betreffende opensourcelicenties. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze opensourcepakketten, en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan u verleend onder een opensourcelicentie.
 3. Tegenprestatie
  1. Gedurende een beperkte periode mag u de App gebruiken zonder vergoeding met het oog op evaluatie of de App voor u geschikt is. Na deze periode is een maandelijkse vergoeding verschuldigd. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien u na de evaluatieperiode de vergoeding niet voldoet. Over de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door MijnKassabon B.V..
 4. In-app aankopen
  1. MijnKassabon heeft de mogelijkheid om in de App aankopen te doen. Voor het doen van in-app aankopen is MijnKassabon B.V. afhankelijk van de het betaalsysteem van Apple’s Appstore, Google Play, daaronder begrepen de achterliggende betaalsystemen zoals van creditcardleveranciers e.d.. MijnKassabon B.V. is pas gehouden de in-app aankopen te effectueren wanneer dit betaalsysteem de betaling heeft bevestigd. Voor wat betreft in-app aankopen erkent u dat er geen recht is de aankoop te herroepen krachtens de Wet Koop op Afstand.4.2. In-app aankopen kunnen als doel hebben de functionaliteit van de app uit te breiden. Deze zogenaamde ‘upgrades’ kunnen eenmalig of maandelijks worden gebruikt.
  2. De in-app aankopen kunnen worden gebruikt om de dienst van de App van een gratis trial versie over te laten gaan naar de volledige versie.
 5. Persoonsgegevens
  1. De App verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid dat te vinden is in het hoofdmenu van de App.
 6. Updates
  1. MijnKassabon B.V. brengt periodiek updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.
  2. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore, Google Play, waarbij het uw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.
  3. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is MijnKassabon afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play, waarover MijnKassabon B.V. geen controle heeft. MijnKassabon B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.
  4. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt u altijd vooraf gemeld en u heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.
 7. Ondersteuning
  1. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de eventuele indien beschikbaar bijbehorende web-dienst.
  2. U kunt feedback geven over de App via Apple’s Appstore, Google Play, waarna MijnKassabon B.V. zal beoordelen of er ondersteuning vereist is en u zo nodig contacteren
 8. Garanties en aansprakelijkheid
  1. MijnKassabon B.V. garandeert dat MijnKassabon geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; dat MijnKassabon geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de App; zich in te spannen om gemelde gebreken aan de App zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een work-around hiervoor uit te brengen (MijnKassabon B.V. mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar voor het overige niets.
  2. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is MijnKassabon B.V. jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met MijnKassabon.
  3. Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij MijnKassabon B.V.. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.
  4. De App communiceert via internet met een server onder beheer van MijnKassabon B.V. om de dienst te kunnen leveren. MijnKassabon B.V. spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan MijnKassabon B.V. updates doorvoeren aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. MijnKassabon B.V. doet haar best u hierover vooraf te informeren. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op de server.
  5. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore.
  6. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Google Play.
 9. Duur van de overeenkomst
  1. Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.
  2. De overeenkomst mag door zowel u als MijnKassabon B.V. op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
  3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, u overlijdt, dan wel indien u in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.
  4. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van MijnKassabon te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van MijnKassabon verwijderen van al uw systemen.
 10. Overige bepalingen
  1. Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin MijnKassabon B.V. gevestigd is.
  3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
  4. MijnKassabon B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op MijnKassabon van haar overneemt.
  5. Het is toegestaan de App alsook uw rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde, mits u dit schriftelijk laat weten aan MijnKassabon B.V. en alle kopieën van MijnKassabon in uw bezit wist. De ontvangende partij moet zich naar MijnKassabon B.V. committeren aan het bepaalde in deze overeenkomst.
Oké gelezen!